Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud num rner 260 261 262 2 63 264 265 266 P.vbeelden,Birk- str .35aSoest B.Schouten en and bew.v/d Kostverlo renweg N.V.Bataafsche Pe> troleum My e.a. Afd.Financiën P.R.van Dijk, Ten Eatelaan 9, H'sum Dir .Rijksdienst Werkverruiming den Haag 1e Afd, deelt mede, dat het uitzicht vanaf de inrit naar zijn perceel wordt be lemmerd door een rij boomen, staande bij het huisperceel Birkstraat 37 en vraagt wat in deze gedaan kan worden ter opheffing van dezen toestand. De Dir,v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit en adviseert adres sant te berichten, dat door hem te dezer zake een regeling met de be trokken bewoners en huiseigenaren dient te worden getroffen, aangezien van gemeentewege in dit geval niet regelend kan worden opgetreden. verzoeken verbetering van den Kost- verlorenweg. De Dir,v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.26 Maart 1941, no.1547, waaruit blijkt dat dit weggedeelte in gewoon onderhoud zal worden opge^ knapt verzoeken ontheffing van den aanmeP dingsplicht voor hun wachtgelders. biedt ter vaststelling aan het 1e suppletoir kohier hondenbelasting 1940 ten bedrage van 69,50. vraagt of er bezwaar bestaat tegen zijn vestiging in de gemeente in ver band met zijn wachtgeld van de E.H. S.M. deelt mede, dat het aanleggen en ver beteren van de Middenlaan als object van werkverruiming kan worden uitge voerd. De loonkosten worden bepaald op 5300,= (gewonen dienst) terwijl de overige kosten 8.200,= op den kapitaaldienst moeten worden gebracht om in 15 jaren ten laste van den ge wonen dienst te worden gebracht. biedt ter goedkeuring aan, het ont werp van een te nemen beslissing op het verzoek van A.W.van Logtenstein om vergunning ingevolge de Hinderwet voor de oprichting van een zagerij en het daarin plaatsen van een elec-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 181