v /A, ranaf .*dt be- 3 taande 37 es worden ind jrom- adres ;m te be- iren ïgezien niet 1. Kost- :en bij '.1547, elte l opge-i .anmel- ers 1e ing egen in ver E.N. en verL object uitge- paald erwi jl den ebrachlfc en ge- t. ont- ng op stein ierwet er ij elec- BESLISSING Overeenkomstig het advies van den Dir.v.Gem.werken zal aan adressant worden bericht, dat in dit geval „•een taak voor het gemeentebestuur aanwezig is en dat hij een en ander in overleg met de eigenaren zal moeten regelen. Aan adressanten zal worden bericht dat het betrokker weggedeelte in gewoon onderhoud zal worden opgeknapt Overeenkomstig het advies van het hfd.der 3e afdee- ling wordt besloten de gevraagde ontheffing te ver- leenen, maar daarbij te wijzen op het bepaalde in punt IY C 7 der algemeene regelen. Het kohier hondenbelasting wordt ongewijzigd vast gesteld op een bedrag van 69,50. Het Ooilege besluit aan deze vestiging king te verleenen en daarvan aan F.van te zenden. ;een medewer )i jk bericht Van het schrijven der Directie wordt kennisgenomen. Aan de Inspectie en de Ned.Heide My zal van het aannemen der voorwaarden worden kennisgegeven (zie onderaan blz.4) goedgekeurd.W°rdt d°°r dS ver£aderinS ongewijzigd Afdeeling en No. ISoJj- V u\/. Jl V nli. iJ Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 182