Volg num mer Afzender of voorsteller 1e afd. Dir .v .Gem.werken Dir .v.Gem.werken i.K.M.v.d .Leen, Hieuweweg 38, oest i.v.Beek,Oude Utr, weg no.58 Datum Korte inhoud B. J.C.Rijnders ,Dir r/d Coöp.My t.ïïxpl <;n Adm.v.Onr .Goede- ven Comewo" ,A'dam Het cc en bes |bij de biedt ter goedkeuring aan, het ont- Hl Het on Iwerp van een te nemen beslissing op J goedge het verzoek van Tj.LicbthartBaarn, om vergunning ingevolge de Hinderwet voor de oprichting van een smederij Ivoor artistiek smeedwerk. zendt in uitbreidingsplan no.IV (Vre dehof) en een voorstel tot wijziging van de grens der bebouwde kom, als bedoeld in art1 van de verordening houdende voorschriften ex artikel 43 der Woningwet zendt in een nieuw voorstel met tee- kening betreffende een wijziging van het uitbreidingsplan ten aanzien van ie Vondellaan en de Da Costalaan. verzoekt een voorschot van 20,= voor terugkeer naar Duitschland. dient een klacht in over de toestand van zijn woning en de toestand van ie drinkwatervoorziening. De Dir.v.Gem.werken adviseert dd.25 ,trt1941 1 den eigenaar aan te schrijven, de noodzakelijke verbeteringen aan de woning te doen aanbrengen; l, voor rekening der gemeente een des 'rundig onderzoek naar den toestand ran het water te doen instellen waar- I ia eventueel een aanschrijving ook laarover zou kunnen volgen. comt ter vergadering en deelt mede, lat de plannen inzake stichting van woningen aan den aan te leggen weg :io.217 en gedeelten van de wegen nos- 210 en 218 thans zoover gevorderd zija dat binnen korten tijd tot grondover- dracht kan worden overgegaan. Het is de bedoeling om den aanleg van den /eg te doen uitvoeren door de firma Druil en Zanen. Volgens de ontworpen plannen zullen 31 woningen worden ge bouwd, waarvan er eenige voor geld belegging zullen worden verkocht. He'1' voornemen bestaat nu om de medewer king van de gemeente te vragen ter bekoming van crediet van en liet Cc I voord de Pre Op het Beslot 1 tol rii 2. tol ZQ€ ko£ De Voc deze 1 f inanc dat e< Ilaatsc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 183