Afzender of voorsteller num mer Datum Korte inhoud 273 274 275 276 AMTs cïiurWald - Pyrmontln.9Soest Commissie v.toe zicht op het Lager Onderwi js Voorzitter W.M.Tolenaar 277 278 Gemeente-Ontvanger P.Appeldoorn,Bunt' v/eg 1 Gemeente voor den bouw der overige (20 a 22 stuks) woningen. De Maat schappij is van meening dat dit ver zoek alleszins billijk is nu zij de geheele kosten van wegaanleg betaalt Ook de Regeeringscommissaris voor dei. Wederopbouw heeft de noodige medewer king verleend ten behoeve van de toe. wijzing van de benoodigde materialen Omtrent deze aangelegenheid zal het College van B.en W. morgen een schri) ven bereiken. verzoekt hem te erkennen als gasfit ter. De Dir.v/h Gasbedrijf brengt hieromtrent rapport uit bij schri jveji dd.22 Maart 1941. zendt in het jaarverslag over het jaar 1940. vestigt in verband met de goedkeuriM van het raadsbesluit dd.10 Maart 1941, 1e afd.no.1164 inzake verkoop van aan de Schrikslaan er de aan- grond nader moet worden dacht op, dat nog beslist omtrentchet gebruiken van he resteerende gedeelte als schoolwerk- tuinen. deelt mede dat hij zich niet kan ver eenigen met een salaris van )5»= per week bij aanstelling als tijdelij typist-schrijver bij de uitreiking van persoonsbewijzen, en verzoekt zijn bezoldiging te bepalen op 20, per week. adviseert tot intrekking der vergun ning, verleend aan .A.L.Couturier tot het plaatsen van twee borden te Soesterberg met het opschrift "Daar het theehuis"zulks met ingang van 1 Januari 1940. verzoekt hem het in openbare veiling aangekochte perceel aan den Buntweg no.3 te willen verhuren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 185