Jf BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen irige laat- .t ver- ;ij de jetaalt roor dei ledewer. de toe.. jrialen il het 1 schrij. jasfit- sngt :hri jveii het Ikeuriui art 194f, van i aan gorden van het jlwerk- ian verf 15,= ti jdelijf iki ng oekt P 20, vergun- -urier den te "Haar ng van veiling untweg i Overeenkomstig het advies van den Dir.v/h Gasbedrijf l/ wordt besloten op het verzoek van A.M.Tschur afwij- q, zend te beschikken. Het jaarverslag zal aan den Raad ter kennisneming worden aangeboden. Besloten wordt, niet tot verhuur van den grond aan de Schrikslaan te besluiten, maar deze te benutten voor den aanleg van schoolwerktuinen. Aan den Dir.v.Gem.werken wordt opdracht gegeven tot het ontwerpen van een plan voor de inrichting van het terrein, met opgave van de kosten enz. Besloten wordt: 1_. Aan den heer Tolenaar te berichten dat het Ooi lege geen vrijheid kan vinden op zijn verzoek in te gaan en zijn bericht wacht, of hij alsnog voo: een bedrag van 15,= per week in dienst wil tre den. 2. bij ontkennend bericht van den heer Tolenaar, tot typist-schrijver op arbeidscontract aan te nemen den heer J.van Sloten, Hieuweweg 84, ge boren 15 April 1922. Overeenkomstig het advies wordt tot intrekking van de aan W.A.L.Couturier verleende vergunning beslo ten, zulks met ingang van 1 Januari 1940. V 4' 11. - Op het verzoek wordt afwijzend beschikt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 186