Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum 279 280 281 Weth.Gasille Voorzitter Dir.Gem.werken vestigt de aandacht op de door de Duitsche Weermacht aangerichte schaj in het wandelbosch door het medene- men van planten en het stukrijden van wegen, welke schade door Staats- boschbeheer blijkens overgelegd rap. port wordt geschat op 349»=. stelt naar aanleiding van eenige in de raadsvergadering van 10 Maart j.lj gestelde vragen voor den Dir .v.Gem. werken opdracht te geven zich in ver binding te stellen met den Hoofdin genieur van den Rijkswaterstaat ter verkrijging van een verbetering in de slechte afwatering van de Vrede hofstraat, en omtrent het dichten van de sleuven, welke zijn ontstaan tengevolge van een kabellegging in het wandelpad langs de Rademaker- straat biedt ter behandeling aan eenige ven- zoeken om bouwvergunning, vergezelt? j van de noodige teekeningen en advie-^ zen. Beslo" zoeke: len mi tenei] Aldus Gelet 28 Ma gen n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 187