i "i Besloten wordt, den heer Portuyn Harreman te ver zoeken zich over deze schade in verbinding te stel len ^met de desbetreffende onderdeelen der weermacht teneinde een regeling t.a.v. de schade te ver.-crijgen J Aldus wordt besloten. V Ws* Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd, 28 Maart j.1. no.14 en 15 wordt besloten de aanvra gen nos1/1683 en 1/1684 in te willigen. Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 188