y.Wk BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Zennisgenomen. Besloten wordt de bijdrage ad 1 per week ingaande 30 December 1940 te laten vervallen. Besloten wordt liet schrijven ter kennis te brengen van de winkeliers welke om sluitihg van de winkels verzocht hebben met de mededeeling dat het College het besluit genomen heeft deze aangelegenheid onder de huidige omstandigheden te laten rusten, doch dat het voornemen bestaat onder meer normale omstandig heden op deze zaak terug te komen. Voorts het schrijven ter kennis te brengen van den Raad 1s<M- Besloten wordt. 1e. de declaratie goed te keuren behoudens de resti tutie van de wegenbelasting over een vol jaar. Deze restitutie zal verleend worden tot -f- van het bedrag groot 107,12 n.l.-jg- van Mei 1940 tot 31 December 1940 en van 1 Januari tot Mei 1940 2e. Aan den Secretaris Generaal van het Dept.v.Finan cien ware teruggaaf te verzoeken van de wegenbe lasting vanaf Mei 1940, aangezien de auto uit sluitend voor gemeentediensten (luchtbescherming) heeft gereden. 3e. Voor het loopende jaar een kostelooze wegenbelas tingkaart aan te vragen. Behoudens inmiddels herstelde onjuistheden wordt het rapport bij de jaarrekening 1939 gevoegd. Besloten v/ordt de kosten voor rekening der gemeente te nemen, te verantwoorden uit de in de begrooting 1940 uitgetrokken bijzondere post, of indien zulks niet mogelijk is uit een alsnog voor doeleinden als Fe^1} l3egrooting 1941 in te stellen post groot j <L\JU j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 18