Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 282 Afd.Financiën 283 284 Chef afd.Sociale Zaken 285 Centr.Verificatie- "bureau, den Haag Schatter van het vergunningsrecht 286 287 288 G-em. secretaris Centr.Verificatie "bureau, den Haag Dir.Gem.werken biedt ter vaststelling aan een sup pletoir kohier straatbelasting 1940 tot een bedrag van 2.107,94. deelt mede, dat op 20 Maart 1941 voo: rekening der gemeente in de W.A.Hoe ve te Den Dolder werd opgenomen Maria van Blankers en verzoekt de bijdrage der onderhoudsplichtige familieleden te willen vaststellen. zendt in een rapport betreffende kas opneming en controle administratie van het Gasbedrijf over het 1e kwar taal 1941 brengt advies uit over de vaststel ling van het vergunningsrecht voor het vergunningsjaar 1941/1942. stelt voor het besluit van 4 Febru ari 1941 om met den heer W.H.Bakker een arbeidsovereenkomst aan te gaan in te trekken en te besluiten den heer Bakker als ambtenaar in tijde» lijken diehst te nemen, aangezien in gevolge de uitvoeringsvoorschriften de persoonsbewijzen uitsluitend doori een ambtenaar in den zin der Ambtena; renwet mogen worden geteekend en uit; gereikt zendt in een rapport van kasopneming en controle administratie der N.V. Centrale Slachtplaats over het 1e kwartaal 1941. verzoekt een plantsoenarbeider in diehst te mogen nemen in verband met ziekte van H.Kraay en voorts twee werklieden om de laanboomen te snoeien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 191