BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen en sup- ng 1940 4. 1941 VOO' W.A.Hoe- men Maria bijdrage lieleden 3nde kasL fcratie l e kwar-! ststel- voor Febru- Bakker e gaan l den ti jde-r zien in-- .riften nd doorj Ambtenar en uit- pneming N.V. t 1e r m and met twee e Het suppletoir kohier wordt op een bedrag van 2107^94 vastgesteld. De invorderingermijnen wor den bepaald op 31 Mei en 30 Juni 1941. De bijdrage van de moeder wordt vastgesteld op 2,50 per week. Evenwel zal controle moeten worden uitgeoefend op de grootte der verdiensten, opdat de bijdrage kan worden gewijzigd als deze grooter worden. Yan het rapport wordt kennisgenomen. Het vergunningsrecht wordt vastgesteld op de bedra gen die voor het vergunningsjaar 1940/1941 gegolden hebben met de navolgende wijzigingen: 1. A.J.Verkerk, verhoogd tot 87,50 2. S.H.Speerstra, 11 87,50 3. M.Couturier, verlaagd 11 40,= 4. P.Wijman, 11 40, Het college besluit onder intrekking van zijn be sluit van 4 Februari 1941 den heer W.H.Bakker met ingang van 20 Februari 1941» tot 1 October 1941, als ambtenaar in tijdelijken dienst te nemen, een en ander i.v.m. de uitvoeringsvoorschriften betref fende de uitreiking van persoonsbewijzen. Van het rapport wordt kennisgenomen. Aan den Dir.v.G-em.werken wordt machtiging verleend tot het in dienst nemen van tijdelijk personeel voor de vervanging van den plantsoenarbeider H.Kraa en voor het snoeien van laanboomen, een en ander zooals in zijn rapport is omschreven. I <-f£ f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 192