Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 289 290 291 292 293 Secr.Gen.v/h Dep, v.Financiën O.B.I.M. Secr.Gen.v/h Dep, v.Financiën Gedeputeerde Sta ten Dir.vGem.werken zendt een "beschikking houdende vast stelling van de belastingcapaciteit over het boekingstijdvak 1939/40. verzoekt intrekking van verschuldigd recognities over 1940 en 1941, aange zien de destijds aangebrachte schei- leiding tusschen het perceel Birk- str.52 en het pompstation is wegge haald. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrij ven dd.25 Maart 1941. doet mededeeling van de vaststelling der uitkeering uit het Gemeentefonds ingevolge de wet Financieele-verhou ding over het tijdvak 1939/40. deelen mede bezwaar te hebben tegen het raadsbesluit van 10 Maart 1941 tot wijziging der begrooting 1941 j (kosten administratie Winterhulp) en verzoeken te bevorderen, dat dit be-< sluit wordt ingetrokken. deelt mede, dat ten behoeve van den bouw van een veestalling aan het per ceel Lange Brinkweg no.47 volgens het ontwerp van den heer A.Brouwer de materialen-toewijzing van den Al gemeen gemachtigde voor den Wederop bouw is ontvangen. De betreffende bonnen voor hout, ijzer en buizen worden met een exemplaar van de^bora vergunning toegezonden. Tegen uitvoe ring van het ontwerp bestaat thans geen bezwaar meer. Weth.Hilhorst deelt mede, dat Archi tect Brouwer hem heeft medegedeeld, dat de destijds opgemaakte begrootirg vermoedelijk een te laag bedrag aan geeft, zulks vanwege de verhoogde prijzen der materialen. Nu de betrei fende bonnen voor hout, ijzer enz. afgegeven zijn, zal de architect na gaan of deze materialen inderdaad zijn te bekomen, terwijl de architect voorts zal onderzoeken of eenSoestei aannemer het werk wil uitvoeren teg^ concurreerenden prijs. Van een en ander wordt bericht ingewacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 193