y cj^aH Lde vast. 'aciteit 9/40. chuldigtf 1 aange e schel. Birk- wegge- rengt schrij- stelling nte fonds -verhou- 0. n tegen t 1941 1941 lulpe dit be ran den het per- Lgens "ouwer den Al- '/ederopJ Tende li zen de bouw- i uitvoe- thans Archi- ïdeeld, ïgrootiijg •ag aan- >ogde i betref enz. ;ect na •daad irchitect Soestez •en teg^n ;n en BESLISSING Van de beschikking wordt kennisgenomen. Besloten wordt de aan de N.V. O.B.I.M. verleende vergunning voor het hebben van een ondergrondsche schelleiding, te rekenen vanaf 1 Januari 1940 in te trekken. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Onder toezending van een afschrift van het schrij ven van Gedeputeerde Staten zal aan den Provinci alen Directeur van de W.H.N. worden verzocht de hierbedoelde kosten ten laste van de Winterhulp te brengen. In afwachting van bedoelde berichten wordt reeds thans besloten aan Gedeputeerde Staten te vragen of zij zich in beginsel met den aanbouw kunnen ver eenigen. Zoonoodig zal dit verzoek mondeling worden toegelicht Afdeeling en No. Aanmer kingen V L73- as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 194