Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 30 31 32 G-ed.Staten van Utrecht Voorzitter DirGemwerken 33 34 We th.Financiën Dir .Gem.werken gegeven, is betaling, krachtens ver- ord.nr.49 van den Rijkscommissaris (R- verrichtingen) thans niet meer moge lijk. Een post waaruit betaling uit anderen hoofde zou kunnen geschieden komt in de begrooting niet voor. verzoekt mededeeling of het college bereid is te bevorderen dat de ge meente alsnog bijdraagt in de kosten van onderhoud der Eem. het verleenen van de bouwvergunning aan de Eed.Spoorwegen in verband met bouwplannen aan de halte Soest Zuid is voor spreker aanleiding voor te stellen aan de Directie der Spoorwe gen een verzoek te richten om tot verbetering van het wachtlokaaltje ter plaatse over te gaan. De vele reizigers aan deze spoorweghalte on dervinden groote bezwaren van het aan de buitenlucht blootstaande wacht lokaal. Indien deze inrichting ge sloten zou kunnen worden, of in over eenstemming kon worden gemaakt aan de daaraan te stellen eische, zou he reizend publiek zeer gebaat zijn. zendt een andere raming van de koste verbonden aan het treffen van voor zieningen inzake Luchtbescherming a de openbare scholen. De nadere ramin bedraagt 322,= voor alle Openbaar Lager en Openbare U.L.0.scholen. merkt op dat in de oorlogsdagen in verband met de verstrekking van eten aan ambtenaren e.a. veel aanschaf fingen zijn gedaan en hij vraagt zich af waar de inventaris is gebleven. Spr.stelt voor den Secr.te verzoeken te willen doen nagaan wat gekocht is en waar de inventaris zich bevindt. biedt ter behandeling aan een verzoek om bpuwv er gunning, de noodige teekemngen en adviezen. t n an

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 19