Volg num mer Afzender of voorsteller korte inhoud Datum 296 297 298 299 300 Secr.Gen.v/h Dep, v.Soc.Zaken B.en W. de Bilt Dir .Gem.werken Afd.Financien Afd.Financien 301 302 G.P.J.J.M.Goes Veth.Gasille deelt mede geen "bezwaar te hebben tegen overschrijving van het saldo 194-0 van het B-comité naar het diens; jaar 1941 Indien voor 1941 evenwel ook een aan vrage wordt ingediend (het crediet is aan den Raad gevraagd) zal de Secr.Gen.gaarne omtrent de behoefte aan B-steun worden ingelicht. geven inlichtingen omtrent den ver koop van visch aan de ingezetenen. zendt een 2-tal prijsopgaven van het hinnenschilderwerk in het Raadhuis, t.w.: het bordes en de overloop bij de kamer van Burgemeester, Secreta ris en Wethouders. Voorts wordt machtiging gevraagd om dit schilder werk op te dragen aan W.v.Doorn voor de som van 63,=. adviseert de rente van debet-saldi door de woningbouwvereenigingen en -stichtingen, verschuldigd over het eerste kwartaal 1941, te bepalen op 3-g- i. (Deze rente is gelijk aan de Wordt saldo ren er Het cc visch1; Den d: verle< drage: Oonfo rekening-courant-rente landsche Bank) bij de Neder- biedt ter vaststelling aan een ont- werp-voordracht aan den raad om de artt.115 t/m 118 van het Ambtena renreglement buiten werking te stel len voor het personeel van den luchtbeschermingsdienst vraagt een tapvergunning voor eenige localiteiten van het perceel van Weedestraat no.32. vestigt er de aandacht op, dat de wo ningen Plasweg 40 en Schoutenkampweg 4 ingaande 1 April 1941 gemeente eigendom zijn geworden, daar zij doo de erfpachtster (R.K.Armbestuurnie zijn afgebroken. Aan de huurder is reeds medegedeeld, dat wekelijks een bedrag van 3als huur in de ge meentekas moet worden gestort. Aldus De ve dat b Wordt te ve slise

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 201