\?'4) jbben saldo it diens een aan •ediet de ihoefte in ver enen. van het .dhui s 'op bij creta- dt hilder- rn •saldi en en er het len op an de •Neder- n ont- om de ena- e stel- n e enige van t de wo kampweg nte- zij doof ur) nie er is jks een de ge- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Wordt besloten alleen de overschrijving van het saldo van 1940 naar het dienstjaar 1941 te bevorde ren en voor 1941 geen gelden aan te vragen. Het college besluit, geen verdere maatregelen tot vischverkoop te nemen. Den directeur van Gemeentewerken wordt machtiging verleend het schilderwerk aan W.van Doorn op te dragen. lonform het advies v/ordt besloten. VtoJjt. m.J//* Aldus wordt besloten. De vergunning wordt geweigerd op grond van het feit dat het maximum is overschreden. Wordt besloten de v/oningen (thans gemeente-eigendom) te verhuren voor 3,= per week en hierover een be slissing van den raad uit te lokken. I?Ji- V Ia'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 202