Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 303 H.M.Goes,Brandkamp Schalkwijk,Leeraresp H.V.Huish.Voorl. ten plattelande 304 305 306 Coöplandbouwer "Soest" G.H.Assink, oud hoofdagent van po Het Best.der Won houwer ."Goed Wo nen" Soest heeft mondeling verzocht of de ge meente ook voor een kookcursus, uit-i gaande van de Voorlichting voor plat(.| telandsvrouwen, een lokaliteit be schikbaar wil stellen. In deze loka liteit moet een kookbron aanwezig zijn, hetzij kolenfornuisgas of electriciteitDe cursus duurt 4 x zes weken en wordt gehouden op eikei Woensdagnamiddag gedurende 2-g- uur. Voor de gemeente zijn er geen verde re onkosten aan verbonden dan: huur lokaliteit en verbruik van het gas. Door den Dir.der Gasfabriek is mede gedeeld dat gratis een toestel in bruikleen wordt gegeven en dat zal worden zorg gedragen voor aanleg der leiding. De Gemeentesecretaris is met het Be stuur van St.Ludgardis overeengeko men, dat de zaal ook voor deze cur sus beschikbaar is tegen den prijs van 2,50 per middag met verwarming en 2,= per middag zonder verwar ming. verzoekt ingevolge de Hinderwet ver gunning tot het uitbreiden van haai maalderij aan de Torenstraat door het bijplaatsen van een hamermolen met toebehooren, aangedreven door een 50 p.k. electromotorHet dis trictshoofd v.d. Arbeidsinspectie heeft tegen het ontwerp geen bezwaai met uitzondering van de voorwaarde onder j die moet vervallen wegens strijd met art.90 v.h. Veiligheids besluit 1938. deelt mede dat hij gedurende de maan Maart 1941 geene inkomsten genoten heeft zendt in de jaarstukken over 1940.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 203