v 7/1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen De huur van een localiteit en verbruik van gas zullen voor rekening der gemeente worden genomen. In dit verband wordt besloten een zaal van St.Lud- gardis te huren resp. voor 2,50 per middag met verwarming en 2,= per middag zonder verwarming. Wordt besloten de in de ontwerp-vergunning opgeno men voorwaarde jj_ te laten vervallen en de vergun ning aldus te verleenen. Het college besluit, het wachtgeld te doen uitbe talen. Nadat Weth.Gasille de opmerking maatk, dat als ge volg van een indertijd toegestane huurverlaging de woningbouwvereeniging met een tekort gaat wer ken en dat het noodig is, dat wederom tot verhoogin wordt overgegaan, zoodra de tijdsomstandigheden zulks toelaten wordt besloten de stukken aan het Verincatiebureau ter onderzoek toe te zenden. g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 204