Volg num mer 507 508 509 310 Afzender of voorsteller Dir,Gem.werken Hoofd der o.l. school a/d Beetz- laan Datum Korte inhoud G-em. secretaris Soester Turnclub 311 312 Gest.der Ver, Soestdi jk Bir .v .G-em .werken bericht naar aanleiding van den brief dd.25 Maart 1941 omtrent het bedrag, dat van L.Prins voor den aanleg en het onderhoud van een trol toir (wegverbreeding) aan de Hilde- brandlaan zou kunnen worden gevor derd. De aandacht wordt er op gevesj tigd, dat van de strook lang 160 M slechts een lengte ^van 23 >20 M zijn de de breedte van één bouwterrein voor een dubbel huisperceel bij den weg is getrokken, terwijl voor een te bouwen ander dubbel perceel de bouwvergunning tot 3 October 1941 van kracht blijft. stelt voor den kweekeling met akte W.D.Ooievaar tot tijdelijk onder wijzer aan die school te benoemen, zulks wegens en gedurende de afwe zigheid van de onderwijzeres Mej.A. B.Ploegsma in verband met het over lijden van haar vader. zendt declaraties in wegens ten be hoeve van de gemeente gedane uitga ven over 1940 tot een totaal bedrs van 104,04 verdeeld. deelt mede geen bezwaar te hebben tegen beschikbaarstelling van hare gymnastiektoestellen voor de Ulo scholen, mits haar een billijke ver goeding wordt verstrekt. Het bestu-c meent de vergoeding te kunnen stel len op 3,50 per week, terwijl he' geheele onderhoud voor rekening va, de vereeniging blijft. verzoekt toe te staan, dat de mate rialen van de speelplaats voorloo— pig nog op het terrein blijven staaji doet omschrijving toekomen van de inrichting van het terrein voor li chamelijke oefening bij de o.l. school aan de Beetzlaan bij uitvoe ring in eigen beheer. Bij rappor? dd.31 Irt .'41 no.959 wordt uiteengezet, waarom geadvi seerd wordt tot uitvoering in eigen beheer over te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 205