n y. v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Wordt besloten deze aangelegenheid voorloopig aan te houden tot 3 October 1941. 11 i <r Met algemeene stemmen wordt de heer W.D.Ooievaar benoemd tot tijdelijk onderwijzer, vanaf 24 Maart 1941 tot het begin Paaschvacantie Het voorschot van den secretaris wordt goedgekeurd tot een bedrag van 104,04. Aangezien de kosten te hoog worden geacht, wordt van de aanbieding geen gebruik gemaakt, doch be sloten in overleg met den gymnastiek-leeraar tot geleidelijke aanschaffing van gymnastiek toestel len over te gaan. Eventueele berichten van den heer Ram omtrent dezen aankoop worden tegemoet- gezien. Aangezien dit terrein een andere bestemming krijgt, wordt aan het bestuur der Vereeniging Soestdijk medegedeeld dat het terrein moet worden ontruimd. Wordt besloten, het werk te zijner tijd, na goed keuring der plannen door den Inspecteur van het la ger onderwijs en de beslissing van den raad, in eigen beheer uit te voeren. i? v V Ji V iWÉj. s llft,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 206