Volg num mer Afzender of voorsteller I 313 314 315 316 F/oningst"Ons Be lang" Amersfoort Secr.Gen.Sociale Zaken J.Rinsma, te Soest Voorzitter Korte inhoud Datum 317 J.J.Meurs Jr., Soest verzoekt toestemming het verzekerd bedrag der woningen te Soesterberg (brandschadeverzekering) te verhoo- gen van 230.000,= tot 360.000,=, doet toekomen de goedgekeurde wacht-fl geldregeling voor de N.V.Gerofabriek| te Zeist. verzoekt, in verband met zijn benoe ming te Ammerstol, ontslag als tijdell lijk ambtenaar ter secretarie. deelt het College mede dat in verban! met het a.s. vertrek van den Commies der 3e afd.de heer Blaas voorzien mek worden in de personeelsbezetting van de afd.Sociale Zaken inclusief Maat schappelijk Hulpbetoon. Spreker stelt voor in verband met maatregelen van hoogerhand betreffen de de arbeidsbeurs en steunregeling voorloopig de vacature Blaas niet aai te vullen en eene reorganisatie van den geheelen dienst uit te stellen. Intusschen ware Maatsch.Hulpbetoon et Soc.Zaken tijdelijk te splitsen in twee afdeelingen. Hiervoor is noodig dat een tijdelijk Secretaris Penning meester voor Maatsch.Hulpbetoon word benoemd. Aangezien heer H.J.van Hal thans reeds volledig met de werkzaamf heden is belast stelt spreker voor dezen te benoemen tot Secretaris Pen ningmeester in tijdelijken dienst en wel in den rang van adj.commies met een beginsalaris van 1050,= 3 periodieke verhoogingen van 133»=» totaal 1449,= een en ander ingaan de 1 Mei a.s. behoudens goedkeuring van den Raad en gunstig advies van het Bestuur van Maatschappelijk Hulp betoon. zendt een opgaaf van zijn inkomsten over Maart 1941 De ge^ Ha Ui voorz li jkh geest 1e. H de va 2e. A Coïle wordt ter v onrtre 3e. M Bestu tie v den t diens den r daart

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 207