Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 318 Burgemeester 319 Weth.Hilhorst 320 Voorzitter 321 Weth.Hilhorst 322 Best .Stichting Ha. tuurbad vraagt als hoofd der Politie machti-j ging voor den tijd van één maand een schrijver aan te nemen op het politij, bureau tegen vergoeding van 10,= per week. deelt mede vernomen te hebben dat aa: het personeel van het Gasbedrijf reeds de 6 tijdelijke duurtetoeslaj is uitbetaald en vraagt of de Direc teur daartoe gemachtigd is. De Voorzitter antwoordt dat deze macii. tiging tot dusver niet is verleend. Spreker stelt echter voor deze toe lage vóór de a.s. Paaschdagen uit te betalen aan het geheele personeel wat daarvoor in aanmerking komt. brengt de ontwerp brief aan de Ged. Staten ter tafel waarin gevraagd wordt of dit Ooilege in beginsel be reid is zijn goedkeuring te verlee- nen aan een crediet noodig voor den aanbouw van een veestalling aan de aan de gemeente toebehoorende woning lange Brinkweg 47 De ontwerp brief is aanleiding deze aangelegenheid aan de hand van de thans bekend geworden bouwkosten e.a nader in beschouwing te nemen. De vergadering is eenparig van oordeel dat de kosten van dezen aanbouw ver hoogd met de aanloopkosten van het huis te hoog zijn voor een redabele exploitatie van het gemeentebezit en dat op dien grond de vraag aan de Ged.Staten als hiervoren bedoeld be ter niet gesteld kan worden. deelt mede dat de agent v.pol.Pasman hem verzocht heeft aan het College d vraag te willen doen of hij de be schikking zou kunnen krijgen over de tuin, gelegen achter het perceel Steenhoffstr.12a waarin het Distribu tiekantoor is gevestigd en wel tegen betaling van een bedrag van 5,= to 1 Mei 1942 of zooveel korter als de gemeente bedoeld perceel in huur hee deelt mede bereid te zijn tot koste- looze beschikbaarstelling van het Na tuurbad voor het zwemmen der school-l kinderen en verzoekt daartoe de medej- werking van het College.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 209