is ver iris(R- moge- ïg uit jhieden )r illege ge- costen inning md met Zuid ir te >oorwe-| tot ilt je ■ele te on- het .e wacht ge il over aan zou he in. n koste voor- .ing aafn ramin nhaar n. n m n eten haf- zich ven. zoeken cht is indt verzoe an de n. k BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Ia het onderhoud van heden met den heer Hoofd.Ir.v/d Brov.Waterstaat waaruit is gebleken, dat de bezwaren verbonden aan hety afkalven van de kade langs de Eem ils gevolg van bewaring der rivier met grootere sche-j- oen, zijn opgeheven door de beschoeiing van de Eem m het daarachter aanbrengen van een puinkist, alsme- le de afdekking van de kade met zand en graszoden, wordt besloten aan den Raad voor te stellen opnieuw te besluiten tot het verleenen van de bijdrage groot 10978,= in de kosten van bevaarbaarmaking van de em, alsmede tot het bijdragen in de kosten van onder-|- ïoud naar de verdeeling van 2/39 der jaarkosten. ïet College onderschrijft de meening van den Voorzit- er en besluit in zijn geest een schrijven te richten zot de Directie der Spoorwegen. k if A dl. Besloten wordt den Dir.v.G-em.werken te machtigen vooif £.11 e openbare lagere en U.L.O.een bedrag van 322,= er beschikking te stellen en hem de noodige voorzie ningen op te dragen. Aan de besturen der Bijz.Scholen zal worden medegedeeld dat de gemeente tot de voor zieningen op de openb.scholen overgaat onder vermel ding van de bedragen welke voor iedere openbare schoc! ~oor gemeld doel ter beschikking is gesteld. onform het voorstel van den Weth.wordt aan den Se- oretaris het verzoek gedaan een onderzoek te willen :.nstellen en te rapporteeren. n tL ?oÏm Advies van Bouw-en Woningtoezicht dd0/ Jan.1941 no.jl wordt besloten de aanvrage no.2/57! -.n te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 20