Volg num mer 324 325 326 327 328 329 330 331 Vzender of voorsteller Datum Korte inhoud nsp.v.Bouw- en 'on. toezicht bofd der openb. 'loschool ,.K. Kerkbestuur e Soest KKerkb e stuur e Soest '.Kroon, Amsterdam remeentesecretaris !nsp.v .Politie )irPo s t kant oor, Soest adviseert tot het doen aanbrengen van enkele noodzakelijk geachte verbete ringen aan de politiewoning Birkstr. 7, zulks wegens strijd met het be paalde in de bouwverordening. stelt voor de schooltijden van de uloschool na de Paaschvacantie in dier voege te wijzigen, dat wederom Zaterdagmorgen les wordt gegeven in plaats van Woensdagmiddag. verzoekt een bedrag van 393>64 be schikbaar te stellen voor de aan schaffing van de noodige leermidde len ten behoeve van de R.K.Jongens school, zulks wegens stijging van he aantal leerlingen tot 262. verzoekt een bedrag van 83,= be schikbaar te stellen voor de aan schaffing van het benoodigde mate rieel in het onderwijs in de lichame lijke oefening ten behoeve van de R.K. Uloschool. zendt antwoord op het schrijvan van het College dd.28 Maart 1941. Laat vrijheid tot het nemen van alle noodr zakelijk geachte maatregelen t.a.v. Me j.Kroon-MÜhlhausen, Kostverlorenw.! verzoekt hem een crediet te verlee- nen van 50,= voor het aanschaffen van eenige archiefrekken. adviseert een bedrag van 5 "te doen uitbetalen aan den heer Offen- huis te Huis ter Heide wegens het ontbreken van een foudraal bij zijn jachtgeweer, ter waarde van 5»=. vraagt of wordt ingestemd met de plaatsing van postzegelautomaten aan het station Soestduinen en verplaat sing van de brievenbus, staande van Lyndenlaan hoek Soesterbergschestraal naar het stationsgebouw.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 213