M' Jt xh' Ei' ito4» BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten, wordt den Bir .v.G-em. werken op te dragen naar aanleiding van het rapport van den Inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht een begrooting van kos ten in te dienen. Jj- V Be wijziging der schooltijden wordt goedgekeurd en zal ingaan zoodra de verwarming niet meer noodig is Be lesrooster zal ter secretarie worden getypt. l? Jj' 'V iJh Het bedrag groot 393»64 wordt ter beschikking van het schoolbestuur gesteld. V eJh- V Het bedrag ad 83,= wordt ter beschikking van het schoolbestuur gesteld. 1 llüjrfjr Besloten wordt den Inspecteur van Bouw- en Woning toezicht te verzoeken op de bewoning toe te zien en de woning zoo noodig te laten schoonmaken. V Aan den Secretaris wordt het crediet ad 50,= toe gestaan. fi/Jl- VCXA. Besloten wordt een bedrag groot 5,= aan den eige naar van het jachtgeweer uit te betalen. Het Ooilege kan zich met de voorgenomen maatregelen vereenigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 214