Volg num mer 332 333 334 335 Afzender of voorsteller A.W.van Logten- stein, P.v.d.Bree merweg 1Soest Dir.Gasbedrijf Zeist DirGem .werken Datum Korte inhoud Gem.secretaris verzoekt vergunning tot het oprich ten van een zagerij en het daarin plaatsen van een electromotor van 5 P.K. voor de aandrijving van een cirkelzaag in een bestaande schuur naast het woonhuis. Het Districtshoofd van de Arbeids inspectie heeft geen bezwaar. zendt een nota wegens over 1940 ver schuldigde bijbetaling voor hoofd gasleidingen, waarvoor door deze ge meente een gasverbruik is gegaran deerd vraagt machtiging tot aankoop van 200 stuks betonnen paaltjes tegen den prijs van 0,73 per stuk en deze te verkoopen voor 0,75 per stuk. vraagt mondeling de machtiging met den Dir.v.Gem.werken in overleg te treden voor het maken van een ste vige deur in de gang bij het poli tiebureau, teneinde daarmede betere controle te kunnen uitoefenen op de bezoekers van het Gemeentehuis en andere toestanden aan het Politie bureau te kunnen verbeteren. De v besl Besl De ir Het eeni gen bren

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 215