Volg num mer Afzender of voorsteller 339 Dir.v.Gem.werken 340 341 342 G.P.J.J.M.Goes Gemeentesecretaris Datum Korte inhoud Voorzitter 343 344 D.Lub,Hoofd o.l. school,S'berg Best.der St.Open luchttheaterSoest bericht, dat het aan den Schouten kampweg gelegen perceel, kad.bekend als sectie D no.2352, groot 1435 M2 gedurende een aantal jaren weder rechtelijk bij derden in gebruik is De grond is sinds 1939 door Notaris Dammers voor onbepaalden tijd ver pacht aan J.de Beer voor 14,= per jaar verzoekt zijn naam te lijst, als bedoeld in Drankwet plaatsen op de artikel 17 der wijst er op, dat bij raadsbesluit van 17 October 1940, 1e afd.no.2946 is besloten aan A.Knoops van 1 Juni 1940 af gedeeltelijke ontheffing te verleenen van zijn verplichting tot het betalen van een erfpachtscanon, groot 35,22. In dit verband wordt er de aandacht op gevestigddat naH dien voor Knoops ingevolge de bepa lingen der desbetreffende verorde ning wegens vordering door de Duit- sche Weermacht een vergoeding van 190,= per jaar 15,86 per maand) is vastgesteld. vestigt er de aandacht op, dat nog een beslissing moet worden genomen omtrent het verzoek van J.A.Beyer en G.Kok inzake afgraving van het terrein, kad.bekend als sectie H no. 5916. De Dir.v.Gem.werken bericht bij rap port dd.9 April 1941» no.1395, welke voorwaarden zullen moeten worden ge steld, indiai Burgemeester en Wet houders de ontheffing wenschen te verleenen. verzoekt een stukje van het school plein te eigen behoeve als tuingrond te mogen gebruiken. verzoekt om kwijtschelding van de verplichting tot betaling der huur voor het terrein gelegen tusschen Soesterbergschestraat en Middenlaan over het jaar 1940.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 223