JJ' V' il:p. V Jj- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Het College spreekt zijn misnoegen uit dat de admi nistratie der gemeente-eigendommen niet zoodanig is bijgehouden dat voorkomen had kunnen worden dat ge- meentegrond door derden gedurende een aantal jaren wederrechtelijk in gebruik is. Aan den Secretaris wordt opgedragen het College schriftelijk verantwoording te doen over de gemaakte feuten in de administratie. G.P.J.J.M.Goes wordt onder no.24 geplaatst op de lijst artikel 17 der Drankwet. Besloten wordt ge en wijziging te brengen in het raadsbesluit van 17 October 1940, 1e afd.no.2946, v i(ffj if Js- Besloten wordt alsnog aan den Dir.v.G-em.werken te verzoeken in de voorwaarden een bepaling op te ne men van het dieptepeil dat bij de afgraving van het terrein in acht genomen moet worden. Besloten wordt de heer D.Lub toe te staan de strook eirond tot wederopzeggens toe in gebruik te nemen als tuingrond. ^cMn0^9^1 Raad voor te stellen voor het jaa: 94 ..w/ijtschelding van de verplichting tot betaling Jj 17 Ji- k' iUi.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 224