Volg num mer 345 346 Afzender of voorsteller N.V.Bank voor Ned Gemeenten,'s-Gra- venhage SecrGen.v.Dep.v, BinnenlZaken Korte inhoud Datum 347. Burgemeester zendt in: a. een jaarverslag over 1940, waaruijt o.m. blijkt, dat een dividend van 5 io zal worden uitgekeerd; b. een uitnoodiging tot bijwoning vak de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders op 25 April e.k. te s-Gravenhage verzoekt^namens den Hoheren SS-und Polizeiführer bij den Rijkscommissa ris in de politieverordening de noo> dige voorschriften nopens het sneeuv ruimen op te nemen en in het bijzon-/ der een verbod tot het strooien van zout. Verzocht wordt aan de hand van de toegezonden ontwerp bepalingen de politieverordening op korten termijn aan een onderzoek te onderwerpen en waarnoodig voor een herziening en aanvulling der bestaande bepalingen zorg te dragen. stelt voor aan den nieuw benoemden agent van Politie J.Schipper, een voorschot van 75,= toe te kennen op zijn kleedingtoelageHet voor schot zal worden terugbetaald met 25,= in de 3 maanden. Kern Wet! jaa: Aan Col Con

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 225