Volg num mer Afzender of voorsteller 348 Hoofdinspecteur Volksgezondheid - 349 Afdeeling Soest A> 350 351 352 Directeur Gemeente werken. Directeur Gemeente werken Datum Korte inhoud B.T.b. Directeur Gemeente verken. 353 1e afd. verzoekt hem eenige gegevens te ver strekken inzake de beschikbaarheid van bouwterrein. bedoelde gegevens zijn verstrekt door den Inspecteur van bouw- en Woning toezicht, welke ter beoordeeling wor den aangeboden. zendt een rekening en verantwoording van den landbouwcursus en verzoekt het subsidie der gemeente betaalbaar te willen stellen. rapporteert omtrent verwijdering van water en vuil voor de omgeving van den lieuvelweg en den iloorderweg. deelt mede dat de werkzaamheden ge noemd in de perceelen 11 en 111 van bestek 2 dienstjaar 193D (rioleeren van gedeelten van den Uude Utrecht- scheweg en Schoutenkampweg en uit breiden en verder afwerken rioleering en bijplaatsen trottoirbanden Schou tenkampweg en uude Utrechtscheweg zoover zijn uitgevoerd, dat aan den aannemer G.Snijders te Amersfoort de 3e termijnen der aannemingssommen ten bedrage van resp. ƒ.123,60 en ƒ.131 kunnen worden uitbetaald. deelt mede, dat de werkzaamheden ge noemd in perceel 1 van bestek 2, dienstjaar 1939 (wegenaanleg enz. do<j>i het B.h.kerkbestuur der Parodie v/d H.familie) zijn opgeleverd en goedge- be t niip mom gadi gezi Van wor< De Van bes in De zul De der keurd, zoodat aan den ders te Amersfoort de termijn der aanneemsom worden uitbetaald. aannemer G.smj- derde (laatste 0.935,=) kan vestigt er de aandacht op, dat opzich ter de boer telefonisch heeft medege deeld, dat door de Mij.Comewo een drie tal steenen bij den dienst van Gemeen tewerken is bezorgd met verzoek deze steenen (voor den voorgenomen wegaan leg) te willen keuren. In verband daarmede wordt de vraag gesteld of aan Comewo geen nadere mededeelingen o.m. betreffende de aanbesteding van den wegaanleg moeten woruen gedaan» be e var

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 229