Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 354 355 doester Schaakclub iestuur Woningstic "Uns Belang" rting 356 Gemeentesecretaris verzoekt wederom beschikbaarstel ling van een prijs voor het te hou den Nationaal Schaak Tournooi. het Bestuur der Woningstichting "Ons Belang" (de hoeren van ülst en Taat stra) komt in de vergadering in ver- bes chadi- te Soester- bomexplosies 1Ö Apri] band met de zeer ernstige gingen aan de woningen berg als gevolg van de in de Legerplaats op V j *1 Le heer van ülst deelt mede, dat gee}n wonin0 in het complex onbeschadigd is. Voorloopige maatregelen zijn di rect genomen als het waterdicht ma ken der woningen en het leggen van pannen waarvoor er 20000 beschikbaar zijn. Verder gaat de opdracht aan den aannemer Schimmel te Amersfoort niel het Bestuur wil zoo spoedig mogelijk doorgaan met herstellingen en vraag wat thans moet geschieden. Volgens mededeeling van den Inspecteur van de Volksgezondheid kan de gemeente een voorschot geven, het Bestuur wijst er op dat vele bewoners intus- schen vei trekken, hetgeen nadeelig De Voorzitter zegt dat eenigszins moet vaststaan hoe groot het voor schot dan zal moeten zijn weshalve hik het raadzaam vindt dat de Inspecteui: van Bouw- en Woningtoezicht onmidde lijk een onderzoek naar het benoodigc bedrag instelt. Intusschen wordt nog heden een onderhoud aangevraagd bij den Inspecteur der Volksgezondheid. deelt mondeling mede in samenwerking met den Adjunct Inspecteur van Poli tie te Soesterberg er niet in te kunnen slagen een schrijfmachine voor de Politie aldaar te huren. De kos ten zijn te hoog wanneer toch tot hu ren zou worden overgegaan n.1. ƒ.60 in de 5 maanden. Aangezien de Poli tie niet langer kan wachten en een offerte is ontvangen van de firma Salomons voor .175,= (Bebuilt) ad viseert de secretaris tot aankoop over te gaan. Spreker zegt datook bij e°n firma te Zeist een machine 1 te verkrijgen voor .140,= doch dan heeft de gemeente niet de minst garantie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 231