1 V oA stel- te hou- i ing "Ons en Taat- in vex-l schadi- ester- plosies 1 8 Apri] dat ge^n hadigd zijn di cht ma- en van chikbaar aan den oxt niel). moge lijk n vraagt olgens ui van meente tuux intus- deelig ;szins voor- halve hifj ispecteur onmiddei- ienoodigae 'oxdt nog iagd bij >ndhe id BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen nan de nwexkinf ran Poli .n te .ne voox De kos- i tot hu-- ,1. ƒ.60 le Poli- en een firma .ltad- „nkoop lat ook ichine i )ch als- ie minst^ schikking worden gesteia. Pe Burgemeester en de Inspecteur van Bouw- en ioning toezicht hebben hedenmiddag een bespreking met Tncin^cteur der Volksgezondheid. liet resultaat van dat onderhoud wordt afgewacht. Schaakclub zal een zilveren medaille ter be Besloten wordt den secretaris te machtigen de machine u Royal Bebuilt van de firma Salomons te Amsterdam te koopen voor /.175,=* De regeling omtrent de betaling van de drie machines voox de persoonsbewijzen-adrninistratie wordt hierdoor gewijzigd na j-j- v' w--

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 232