Bespreking van net College van Burgemeester en Wethouders met den Hoofd-Ingenieur van den Rijkswaterstaat op Donderdag 24 April 1941 Voorzitter: Hr.A.L.des Tombe. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de beide Wethouders alsmede de heer Bakker, i-loofd-Ingenieur van den Rijkswaterstaat. De heer Bakker deelt mede het onderhoud te hebben aangevraagd naar aanleiding van den brief van het College waarin de gemeente mededeelt dat zij voor de verbreeding van den Rijksweg i.c. Steen- hoffstraat niet meer dan /.10,= per M' kan bijdragen. Hij kan mede- deelen dat de bijdrage ad /.10,= in goede aarde valt, doch dat als gevolg van deze wijze van zaken doen het Rijk risico gaat nemen. De begrooting der wegverbreeding is 28,= per strekkende meter en nu is het vermoeden dat het Rijk zal zeggen, dat hij zeggenschap zal moeten hebben in de uitvoering door inniger samenwerking, water staat wil ook de Directie van het werk wel nemen, zoodat de vorm zoo wordt, dat de gemeente met 10,= per M' in de kosten subsidi eert De Voorzitter zegt dat het College dezen vorm op prijs stelt. De Hoofd-Ingenieur doet de toezegging de zaak zoo voor te dra gen, dat de onderhandelingen over den grond worden gevoerd door de gemeente in samenwerking met het Rijk en dat de uitvoering der wer ken komt in handen van het Rijk in samenwerking met de gemeente. Alsdan bespreekt 'Wethouder Gasille de nog loopende onderhande lingen met betrekking tot de verbetering van de Torenstraat. De heer Bakker zegt hierop t.z.t. te zullen terugkomen, zoo dra de overige verbreedingen van den Rijksweg in de Dirkt en in het dorp verdere vorderingen hebben gemaakt. Dan wordt ter sprake gebracht de vraag van de Vereeniging Soest Vooruit aan den Raad, om op het Rieuwerhoekplein wederom een fontein aan te brengen. De heer Bakker zegt bereid te zijn deze vraag onder het oog te zien. Hij gaat echter van het standpunt uit dat een springfontein ter plaatse niet gewenscht is, mits een royale oplossing is te ver- krxjgen. Hij vindt echter dat de terreinoppervlakte te klein is en dan moet hij het ten sterkste ontraden. Spreker zegt, dat de omgeving met alle zorg in orde gemaakt zal worden en dat hij de vraag naar een fontein zal onderzoeken. Tenslotte bepleit Wethouder Gasille de mogelijkheid tot het plaatsen van een bushalte. De heer Bakker zegt dat kan worden overwogen een glazen ge bouwtje aan het plein te bouwen. Hij zegt toe ook deze vraag te zul len onderzoeken en daarop nader te zullen terugkomen. Hierna wordt de bespreking opgeheven. De Secretaris De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 234