Afzender of voorsteller num mer Datum 357 J.J.Meurs Jr., Soest 358 Dir .vG-em .werken 359 :tfed .A.M. J.v.Koord- Leonhard 360 361 F».en IV.van Zeist Insp.v.Politie Korte inhoud verzoekt te willen berichten onder welke voorwaarden de gemeente bereid is een bedrag in eens uit te keeren als wachtgeld, waarop hij op 1 Mei 1941 nog gedurende 3 jaren aanspraak kan maken. geeft in verband met het bepaalde sul 8e, 16e en 9 van het raadsbesluit var 29 Sept.1939 inzake in eigendom over neming van strooken grond van het R. K.Kerkbestuur voor aanleg van wegen 152, 151 ged.en 149 ged.een opgave: 1 van de kosten van aanleg en onder-' Eoud van trottoirs en het uit te oe fenen toezicht. 2. van de kosten van aanleg en onder Eoud van de strookjes, als bedoeld ir. art. 16 en het uit te oefenen toezicht 3. van de kosten van het vervaardiger wan kaarten, bestekken. De aanleg der werken kan geacht wor den te zijn gereedgekomen op 18 Jana- ari 1940. verzoekt de huur ad 150,= per jaar voor het terrein aan de Schapendrift waarop een H.A.H.B.O.huisje is ge plaatst, te willen verlagen, daar het huisje wegens gebrek aan olie en brai^cl stoffen bijna niet te bewonen is. deelen mede, dat de handelsavondschool te Zeist in 1940 door 7 leerlingen i uit Soesterberg werd bezocht. Verzocht wordt uit billijkheidsoverwegingen een evenredig bedrag ad 90,15 in de kosten te willen betalen. biedt een staat aan van door de Poli tie over de maand Maart j.1. verricht overwerk tot een bedrag groot 167 >8' De Burgemeester geeft als toelichting te kennen dat het overwerk is opge- loopen tengevolge van de door de Duitsche Weermacht opgelegde strafbe-(- paling tot het wacht houden bij de borden op de openbare wegen geplaatst Deze maatregel heeft voor de politie bijzonder werk gevraagd, doch waar de maatregel geldt als een straf voor de burgerij, welke straf door velen, waaronder ook ambtenaren, door het wachthouden bij de borden in nacht er. ontijde is aanvaard geworden, acht d reker

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 237