Volg num mer 362 363 Afzender of voorsteller Voorzitter Dir .G-em. werken Datum Korte inhoud Spreker het niet juist de politie voor deze werkzaamheden extra te bed loonen, weshalve hij voorstelt het overwerk met de daaraan bestede uren te verminderen. stelt aan de orde de ontwerp voor dracht aan den Raad inzake de ver breeding van den Rijksweg (Steenhoff straat) mede in verband met de heden morgen gevoerde bespreking met den Hoofd Ingenieur van den Rijkswater staat. Blijkens de voordracht zal deji Raad worden voorgesteld van gemeente wege 10,= per M1 per wegzijde in de kosten te betalen en machtiging t vragen deze aangelegenheid nader met den Rijkswaterstaat te regelen. zendt naar aanleiding van het schrij ven van het College dd.29 Maart 1941 afd.I no.2877 een profiel van den Noorderweg zooals dat overeenkomstig het uitbreidingsplan moet worden vastgesteld. De Directeur acht het niet noodig bovendien nog een z.g. peststrook te leggen als privaatbe zit der gemeente en acht het vast stellen van het profiel voldoende om t.z.t. bij het bouwen aan den Hoorde: weg de bouwers te verplichten in de kosten van wegaanleg bij te dragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 239