"1 <4\' Litie a. te be- Lt het ede uren voor- e ver- fa eenhof f. Ie heden, et den 3water- t zal dei gemeente jde in biging ti ader met en. b schrij- art 1941 1 den ikomstig rden it het 1 z.g. raatbe- vast- eende om 1 Hoorde: 1 in de Iragen. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Conform wordt besloten. De ontwerp voordracht wordt goedgekeurd, De vergadering blijft zich op het standpunt stellen dat zoowel tot vaststelling van een profiel van den Hoorderweg, als het leggen van een peststrook door den Raad dient te worden besloten. Aan den Directeut' zal alsnog op korten termijn worden opgedragen de peststrook op een teekening aan te geven. Besloten wordt den Raad mede te deelen dat het College voor nemens is het gedeelte Hoorderweg vanaf Vredehof straat tot Iïeuvelweg van een verharding met straat- 'klinkers te voorzien en deze verharding otrciak klinkoro als voorloopig te beschouwen met voorstel het officieele profiel van het weggedeelte vast te stellen overeenkomstig teekening en een strook langs den weg als privaat eigendom van de gemeente aan te geven overeenkomstig teekening en als z.g. peststrook te beschouwen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 240