Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 364 Insp.Dir.Bel. Baarn zendt de nader geraamde opbrengst va:i de grond- en personeel belasting over het boekingstijdvak 1940/1941. 365 A.C.Gottlieb e.a. bew.v/d Den Bliek laan en 1e Heeser- laant j e verzoeken den Raad maatregelen te treffen ter verbetering van den on- houdbaren toestand aan het 1e Hee serlaantje. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 23 April 1941no.1478. 366 Oentr.Verificatie- bureau, den Haag zendt^een rapport van kasopneming en controle administratie van de Woning stichting "Patrimonium" over het 1e halfjaar 1941. 367 Best.v.St.Engen- daalschool zendt het goedkeurend advies van den Insp.v/h Lager Onderwijs dd.18 April 1941, no.14.443 betreffende verhar ding van de speelplaats. Verzocht wordt het werk tot stand te willen brengen. 368 Secr.Gen.v/h Dep. v.Handel,enz s-Gravenhage dringt er op aan, dat alle opgaven betreffende den distributiedienst binnen de gestelde termijnen worden ingediend en dat geen opgaven worden gegeven, die met de werkelijkheid in strijd zijn. 369 Tj.LichthartLage Vuursche, Baarn i vraagt vergunning tot oprichting vani een smederij tot het vervaardigen var. artistiek smeedwerk in een bestaande loods aan de Parklaan, hoek Hieuwe- weg, kad.bekend in Sectie G no.4071 ged. Het Districts-Hoofd van de Arbeids inspectie deelt mede, dat z.i. de voorwaarde onder d, opgenomen in de ontwerp-vergunning, dient te worden aangevuld met "behoudens de onder a genoemde smidse" 370 Afd.Pinanciën biedt aan een ontwerp-voordracht aan den Raad tot wijziging der gemeente- Ken Het rap Raa het Ker. Bes in ver Aan toe gev De de gem De wor

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 243