Volg num mer 371 372 373 374 Afzender of voorsteller Distr.vertegenw, Afd.IV distr.XV der N.S.B. Ver .WijIcverpl.Huis ter Heide en Om- str.te S'berg Ged.Staten Dir .vGem .werken Datum Korte inhoud 375 376 377 Centr.Verificatie bureau Weth.Gasille 378 Ver.Wijkverpleging Huis ter Heide en Omstr. Woningst"Ons Be lang" Amersfoort verzoekt aan het gemeentepersoneel op 1 Mei a.s. vrij van dienst te ge ven, in verband met de viering van het feest van den arbeid. verzoekt een bijdrage in de ver- pleegkosten van E.v.Es te Soester- berg voor het tijdvak 1 Mei t/m 31 Juli 1941 tot een bedrag van 174.80. zenden een staat van opmerkingen over de begrooting 1941. bericht, dat de heer J.v.Vuuren be reid is tot afstand van grond op der hoek F0.Kuyperstraat en Van Weede- straat onder de in het rapport ge noemde voorwaarden. De totale koster van het te plaatsen hek worden ge raamd op 1150,=. zendt een rapport van controle van de administratie van de woningbouw- vereeniging "Ons Belang" over het 1e halfjaar 1941. vestigt er de aandacht op, dat de verhuring van de gemeentewoning Ko- ninginnelaan 125 aan J.Bunt tegen 1 Juni a.s. zal afloopen. Gevraagd wordt of de woning wederom in huur moet worden aangeboden. zendt in de jaarstukken over 1940 er een begrooting over 1941 en verzoekt beschikbaarstelling van het subsidie over 1941 verzoekt om toekenning van een voor schot groot 25.000»= voor herstel ling van het complex woningen te Soesterberg. De Insp.v.Bouw- en Wo ningtoezicht legt over een rapport betreffende de kosten van herstel ling. Vei dei Op De on1 Bes in afs Ken Bes huu De ded( den Aan ad j komf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 245