V' isJr 'V' q\ BESLISSING Verzoeken om extra verlof op 1 Mei a.s. zullen wor den ingewilligd. Op het verzoek wordt gunstig- beschikt -i Afdeeling en No. De opmerkingen worden beantwoord overeenkomstig het ontwerp Besloten wordt den Raad voor te stellen den grond in schenking te aanvaarden onder de voorwaarden in afstandsverklaring omschreven. /h' Ijfla IS Kennisgenomen, Besloten wordt de woning wederom voor een jaar in huur aan te bieden. De jaarstukken 1940 en begrooting 1941 den Raad me dedeelen. De subsidie 1941 zal zoodra mogelijk wor den uitbetaald. Aanmer kingen Aan den Raad zal worden voorgesteld een voorschot ad j 26.000,= te verleenen, een en ander overeen komstig voordracht en ontwerp-besluit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 246