I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 379 380 381 382 Seor.Gen.Dep.v. Opv.,Wetensch.en öult ."bescherming Dir.Gem.werken Gem.secretaris 383 Best,v.voethalver S.E.C. Gem.secretaris bericht in een circulaire dat de gym nastieklokalen niet voor andere doel einden dan voor het onderwijs in li chamelijke oefeningen op de lagere scholen gebruikt moeten worden, en verzoekt er ten spoedigste zorg voor te dragen dat bovenbedoelde lokalen voor het onderwijs in dit vak vrij gemaakt worden. zendt een kostenbegrooting van de noodzakelijke herstellingen aan de woning aan den Buntweg, welke be trokken zal worden door het gezin Col jee. De kosten bedragen volgens het rapport van den Directeur 300^, verzoekt de uitspraak van het Colle® in de volgende kwestie. In deze ge meente worden 3 weekbladen uitgegev® Eén der bladen komt 2 maal per week uit en twee bladen eenmaal per week, De publicatiesvan de gemeente werden als regel één maal in de week aan de/ bladen verstrektzulks met het oog op gelijktijdige publicatie en voor koming van vermeende bevoorrechting. Het blad dat twee maal verschijnt kan met deze regeling geen genoegen nemen en wenscht de publicaties on middellijk na verschijning te plaat sen. De andere bladen vinden dit een bezwaar voor hunne edities. Om een einde te maken aan dit geschilpunt vraagt spreker een uitspraak van het College verzoekt het aan de Schrikslaan ge legen voetbalterrein wederom voor 3 jaren te mogen huren. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het ter-j rein voor den Ned.Voetbalbond te smal is, zoodat aan dezen de ver- eischte dispensatie moet worden ge vraagd. Wordt die dispensatie niet verleend voor den tijd van een jaar, dan wordt verzocht de huur ongedaan te maken. deelt het College mede, dat hij op 18 April j.1. een bezoek heeft gehad van een ambtenaar van het Dept.v. Soc. Zaken (de Does) die namens den Secr.Generaal de vraag College bereid zal zijn de beperki~j I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 247