v 4 t de gym. ere doel. 3 in li- Lagere en, en org voor Lokalen k vrij- an de aan de e be- gezin olgens r 300 t Colle eze ge it ge geve^. er week er week, e werden k aan def bet oog en voor^ eohting bi jnt enoegeu ies on- e plaat dit een Om een ilpunt van het aan ge- voor 3 dacht et ter- d te ver den ge- e niet en jaart ngedaan hij op ft gehad pt .v. >ens den e of he^ e perking BESLISSING Aangezien het gymnastieklokaal der 0.1.school Soes- terberg door de Duitsche Weermacht in beslag is ge nomen, wordt op grond van de circulaire van den Secretaris-Generaal besloten bij de bevoegde Duit sche instantie het verzoek te doen het lokaal vrij te geven. Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt den Raad in de vergadering van 2 Mei a.s. het benoodigde crediet aan te vragen. ISJj Het College draagt de Secretaris op de publicaties zoodra deze aan de borden zijn geplakt, in afschrif door te zenden aan alle daarvoor in aanmerking komen de bladen. Aan de redacties der bladen wordt overge laten of zij de publicatie plaatsen in het midden weeksche blad, dan wel in het blad verschijnende op het laatst der loopende week. Aangezien de Voetbalvereeniging S.E.C. voor het be spelen van het bestaande terrein ontheffing behoeft van^de ,/FBwordt voor het verkrijgen van die ont heffing besloten aan de vereeniging de verklaring ai' te geven, dat de gemeente in onderhandeling is over het verkrijgen van een voetbalveld hetwelk aan de eischen voldoet. Met het Bestuur zal nader worden overlegd omtrent de verwijdering van een ontsierende schutting op het te huren terrein. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten aan het Departement van Sociale Zaken telefonisch te verzoe- f®n def ambtenaren te zenden teneinde het Colleg j.n zijn geheel omtrent deze materie van voorlichting 3®— ambtenaar,wordt .gaarne yerwapht de v-u11* =T? amücenaar worat gaarne yerwapht verg.v/h College v.Dinsdag b Mei a.s.xusschen i O 1111-W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 248