75,= tot 95,=. Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 384 385 386 Gem. secretaris Gem.secretaris Dir.Gem.werken van de uit te betalen wachtgelden to 15,= per week terug te nemen, aan gezien deze beperking niet past in d sociale maatregel ten opzichte van het uitkeeren van wachtgelden. De Secretaris geeft zoo .goed mogelijk d motiveeringen van het Departement weer, doch het College is niet ten volle te overtuigen van de noodzaak meer aan wachtgeld uit te keeren dan de steunnormen bedragen. Het meerder dient naar het gevoelen van het Col lege voor rekening van het Rijk te komen, nu de gemeente niet meer voor Rijkssubsidie in aanmerking komt. deelt de vergadering mede, dat door den heer J.A.H.M.v.Schijndel te Amers foort, Celebesstr1namens de A.H. W.Bmondeling de vraag is gesteld of het mogelijk is in de gemeente eei tijdelijk kampeerterrein ter beschik king te stellen inde buurt van boer derijen of andere gebouwen. De bedce/ ling is om de kampeerders de gelegen/- heid te geven in de speruren van 12 j tot 4 uur 's nachts in boerderijen te overnachten. De secretaris deelt in diens kwalite van Voorziiter der Ver .V ."V.V.Soest Vooruit mede, dat het bestuur in zijja vergadering van 28 April j.1. zich 0' het standpunt heeft moeten stellen o de vraag afwijzend te antwoorden. De mogelijkheid een ander kampeerterrei te vinden bij boerderijen enz. acht het Bestuur uitgesloten, doch het ge vaarlijke gebied der gemeente maakt dat het niet verantwoord is in den oorlogstijd het kampeeren alhier te bevorderen. vraagt machtiging de nieuwe schrijf machines (afd.P.B.) in het onder— houds-abonnement op te nemen. Birma de Graaf vraagt hiervoor een verhoo ging van het abonnementsbedrag van biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 249