Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud ^94 395 596 597 598 599 Se cre taris-Gene ra1 van het .Departemer van .Binnenland sche Zaken JD.kub, hoofd o.l. school te Soester berg J.J.keurs Soest J.J.ineurs Soest De Voorzitter JDe Voorzitter 400 J.hokkerv.Citters straat 31a,botter dam geeft als zijn meening te kennen, iat de, tengevolge van de ingebruikner, in van perceel Oude 'i'empeliaan 6 te do? terberg door de Duitsche weermacht ontstane kosten van het vervoer en opslaan van den neer H.h.van Boijen toe beboerende meubels door de gemeen te dienen te worden vergoed. deelt mede de heeren M.Couturier en C.13.van kankeren bereid te hebben 0 vonden om een eventueel" benoeming tot lid der commissie tot wering vai schoolverzuim te zullen aannemen. doet opgave van zijn inkomsten over de maand April 1941. deelt mede, dat de uitkeering ineens ter vervanging van het hem toekomen de wa Out ge ld over het t.jdvak 1 kei 1941 - 1 mei 1944 naar zijn meeniug op ƒ.5.1p8,= behoort te worden vast gesteld stelt voor aan het bestuur der Ver- eeniging "Een School m/d bijbel te Soest" de indertijd gestorte waarbor som groot ƒ.4.057,50 wegens verbouw van de school voor g.l.o. aan de Prins Bernhardlaan terug te betalen,. daar intusschen 20 jaar ve rloop stelt de vraag of het niet wensche- lijk is ten aanzien van de schoolbe sturen eenzelfde gedragslijn te vol gen als ten aanzien van de woning bouwverenigingen, zoodat aan de schoolbesturen ernstig in overweging moet worden gegeven voor de scholen een oorlogsmolestrisicoverzekering te sluiten. verzoekt of de die zou willen geld, hetwelk damsche nloyd gemeente Soest aubsi' geven in zijn wacht- inj öeniet van de Bott In bevestigend geval zou hij zich in Soest willen vestig-1'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 259