Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 35 Insp.Bouw-en Won. toezicht 36 He j .E.H.Saman_,lee- rares Nijverheids - onderwijsUtrecht 37 Dir.Gem.werken 38 Voorzitter 39 D.lub,Hoofd o.l, school, S'berg bericht naar aanleiding van de bij schrijven dd.27 December 1940 gegeven opdracht inzake het door A.Brouwer ingediende plan tot den bouw van eer(i veestalling aan de door de gemeente aangekochte woning aan denLange Brinkweg noodig is, dat eenige aan vullende teekeningen worden ver strekt verzoekt mondeling of de gemeente een verwarmd-e- en verlicht lokaal ter beschikking wil stellen voor het houden van een naaicursus, welke ge4 heel gratis is, voor gehuwde vrouwer Deze cursus, waarvoor zich thans 12 vrouwen hebben opgegeven, wordt ge houden op eiken Vrijdag nam.van 15.0C - 17.30 uur. De kosten verbonden aai. het ter beschikking stellen van een lokaliteit komen voor rekening der gemeente. De gem.secretaris deelt mede, dat uit een onderzoek is geble ken dat in het centrum der gemeente geen zaal te huur is. In het Paro chiehuis St.Ludgardis is een zaal beschikbaar tegen den prijs van 2,50 per middag met verwarming en 2,= per middag zonder verwarming. doet teekeningen toekomen voor het tot standkomen van een grondruiling aan den Bachtegaalweg met H.van den Broek en cons. Door deze ruiling zal. de gemeente in het bezit komen van een bouwterrein, geschikt voor den bouw van een dubbel woonhuis. stelt voor de auto van den heer Por tuyn Harreman te verzekeren op den zelfden voet als de auto's der ge meente brengt rapport uit betreffende de school over het jaar 1940.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 25