de gemeen. en over BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen besloten wordt aan den becretaris-Generaal omstandi ïededeeling te doen van het verloop der feiten, waa bi dient te worden vermeld, dat door net optreden van de gemeente wegens het onbekend zijn van het adr$s van Kol.van Eoijen deze is gespaard .gebleven voor diefstal e.a. zijner eigendommenen het daarom op dejji weg van den belangheboende ligt de kosten te betaleip. te meer daar hij verzuimd heeft tijdig de nota als li- verrichting in te dienen n.1. vóór 15 Aug.1940. besloten wordt den Raad ter benoeming voor te urage. 1e. C.B.van ^ankeren te ooesterberg; 2e. k.Couturier te boesterberg. Aan wachtgeld uitbetalen .108,47» Aan den heer keurs een tegenvoorstel te doen van uitkeexing van ƒ.5.000,ineens met de bepaling dat bij aanneming van dit voorstel de nog loopende xeke- 1940 is afgedaan. >1 Uj rui ning over besloten wordt te bevorderen dat de -waarborgsom groot 4.057,50 wordt uitbetaald. besloten worut opnieuw aan Gedeputeerde btaten om trent deze materie advies te vragen. Aan adressant mede te deelen, dat ue gemeente niet oereid is in zijn wacntgeluregeling te subsidieeren len dit moet beperken tot wachtgelders in de gemeente woonachtig. yf*- W6.R.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 260