Volg num mer 401 Afzender of voorsteller Datum Seczetaris-Generau van Sociale Zalen 402 405 Birecteur van Ge meentewerken birecteur van Ge meentewerken tL 404 Gemeentesecretaris 405 Gemeentesecretaris Korte inhoud zendt een goedgekeurde wachtgeldre geling voor de federatie van Veree- nigingen van Nederlandsche Confectie fabrikanten te Amsterdam met vexzoe van gemeentewege hieraan mede te we ken. bericht omtrent de opneming van een bepaling inzake de diepte van afgig ving in de aan J.A.Beijex en G.Kok te verleenen vergunning. bericnt in antwoord op het schrijven ad. 21 April 1941, 1e afd.no.1b05 i zake het wegruimen sneeuw en van Medegedeeld wordt, dat behoudens óp de bxandkxanen geen zout in deze ga meente gestrooid wordt. Voorts word bericht omtrent de concept-artikele. welke uoor den Secretaris-Generaal het .departement van binnenlandsche Zaken zijn toegezonden. deelt mede dat door Ir.J.Gerber te 1 sum en Ir .A. J. Gerrit'se te Hilversum een bedrag van 25,= is gedeclaxeer wegens onkosten in verband met het d hen uitgebrachte rapport betreffende de overneming van strooken grond vafl het R.h.Kerkbestuur te Soest (parocn H.familie deelt de vergadering mede, dat door stelling van het Rijksarbeidsbureau drie ambtenaren aan de afdSocZaken naar den Rijksdienst zijn of zullen wo overgenomen, t.w. de heezen Blaas,v. hinden en den schrijver op arbeidsove eenkomst de Kxuijff. Üp bedoelde afde ling blijven nog vele administraties verzorgen, hetgeen door de aanwezige ambtenaren kan geschieden mits een a vulling plaats heeft door aanneming een tijdelijke kracht bekend met de ge meente-administratiehe secretaris vraagt machtiging in het belang der administratie een zoodanige kracht t zoeken, om deze daarna bij het Oolleb voor een tijdelijke benoeming voor te dragen wethouder Gasille bepleit de aanstel ling van een schrijver te kiezen uit in Soest woonachtige personen. he Secretaris motiveert zijn stand puit dat de belangen uer administratie ei schen dat in dit geval, nu er drie ambtenaren zijn vertrokken, er tf- zake kundige kracht wordt aangenomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 261