Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 408 409 410 411 412 41 jj 414 Gedeputeerde Sta ten Hoofdbestuur van den Ned .Mlitaixer Bond Bestuur Stichting Engendaalschool V/ethouder Gasille Burgemeester Gemeente secretaris Directeur Gemeente v/erken verzoeken de ramingen van de kosten van werkloozenzorg over 1940 te ver minderen. doet afstand van het verlof B, gel dende voor het perceel Banningstraat 13 en verleend bij besluit van 26 Au gustus 19p2« verzoekt uitbetaling van 75,= voor aanschaffing van materieel voor het onderwijs in de lichamelijke oefenin^ ten behoeve van de u.1.0school biedt een voorloopige overeenkomst aan wegens verpachting van het per ceel sectie D.no.2462 (ged.) ter grootte van 2450 M2 gelegen aan den Plasweg aan P.van Holten, Plasweg 21 voor de som van ƒ.12,25 per jaar. Het perceel is reeds vele jaren in gebruik bij van Holten zonder dat dai voor huur betaald werd. Om aan dezen1 toestand een einde te maken wordt de overeenkomst aangegaan ingaande 1 Ja nuari 1957 t/m 31 December 1541. De verschenen huurtermijnen zullen door van Holten worden betaald. vraagt machtiging den heer Smit te Hilversum voor den t±jd van ddn maaïh aan te nemen als schrijver b^ de polij tie tegen een belooning van /.15,= per week. vraa0t machtiging een advertentie te mogen plaatsen voor oproep van solli citanten naar de tijdelijke betrekkit van administratief ambtenaar te be lasten met .de eigendommenadministra- tie tegen eene vergoeding van ƒ.1597,pe* jaar. brengt rapport uit omtrent de kosten van verbetering van de huisvesting der politie.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 269