V* J\. V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen e bij gegeven ouwer van eert ime ent e Lge ;e aan- er- ente :aal tei het lke ge-- vr ouwer. ans 12 dt ge- n 15.0d den aar. an een g der eelt s geble- meente Paro- zaal an iing en .rming. >r het ■uiling, ■an den .ing zal sn van ir den ier Por- »p den- ir ge- .e de Aangezien de uitvoerige teekeningen van den architec Brouwer inmiddels zijn ontvangen, wordt besloten aan Bouw- en Woningtoezicht op te dragen spoedig het college van advies te dienen, waarbij dient te worde nagegaan of het ontwerp aan de eischen der bouwver ordening voldoet, waarbij niet van de gedachte moet worden uitgegaan dat van het verleenen van een bouw vergunning sprake is. Ook de materialenstaat door den architect opgesteld, dient te worden gecontro leerd Tenslotte ware aan Bouwtoezicht machtiging te ver leenen zich met den architect te verstaan voor het geval de teekeningen enz. onvoldoende mochten zijn. Besloten wordt voor dit doel de zaal in het Parochi huis St.ludgardis a/d Vredehofstraat te huren per middag tegen 2,50 met verwarming en 2,= zonder verwarming. Besloten wordt den Raad voor te stellen tot grond- ruiling over te gaan. De kosten zijn voor rekening der gemeente. n nesloten wordt een verzekering aan te gaan en daar in op te nemen de verzekering van medereizigers. c£^pport wordt kennisgenomen. De opmerking ïzcuce koeten verbinding met de loopgraaf acht het ._0-f2e van niet voldoende belang om bijzondere maat regelen te nemen. T ei-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 26