de kosten 40 te ver- BESLISSING f B, gel- ningstraat van 26 Au- .75,= vogi voox het oefenin^ chool eenkomst het per- ter n aan den Plasweg 26 r jaar. jaren in er dat datj aan dezen 1 wordt de aande 1 Ja 1 941De Llen door Smit te 6 éri maand nj de poli 1 15 etentie te van sollij- betrekkin, ir te be- Iministra- ran de kosten) svesting Afdeeling en No. Aanmer kingen besloten wordt de Gedeputeerde Staten in te lichten overeenkomstig het bij deze notulen beboerend schrij ven waaruit blijkt dat tegen vermindering van de raH min'-'en werkloozenzorg geen bezwaar bestaat doch dat andere omstandigheden een wijziging der begrooting noodzakelijk maken. Deze wijziging zal den Raad ter vaststelling worden aangeboden. Het verlof J3. wordt ingetrokken. 'lot uitbetaling van 75,= wordt besloten. Besloten wordt den grond te verhuren overeenkomstig de voorwaarden omschreven in het voorloopig huurcon tract voor ƒ.12,25 por jaar. Be machtiging wordt verleend IS m 1* A 17 1/ Be machtiging wordt verleend. eischen te slechts hoog tot het Het College is van oordeel dat de zijn en besluit de herstellingen enz allernoodzakelijkste te beperken, t.w. 1e. het in orde maken van de voormalige wacht zondef het aanbrengen van 17 stalen kasten; brengen van het nieuwe wachtlokaal; dagverblijf voorloopige arrestanten in orde voor het 2e. het 5eals koorts kan met de reeds genomen beslissing terzake in de vergadering van 29 October 1940 rekening wor- en nieuw overzicht der kosten wordt ingewacht den gehouden, het Ooilege bij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 270