Ja- V JhX. BESLISSING je nirecteur van Gemeentewerken in de vergadering aanwezig deelt mede dat de calculatie der bouwkos ten ad ƒ.12,= per M5 is gebaseerd op nieuwbouw op den huidigen dag met dien verstande echter, dat de fundamenten daaronder niet zijn begrepen. Indien de polisvoorwaarden luiden dat onder de oude bedragen de fundamenten zig calculatie van de Besloten wordt de i begrepen, dan dient bouwkosten te worden polissen na te gaan. een hoogere nagegaan Met den .directeur van Gemeentewerken wordt zijn rap port besproken met als resultaat, dat de .directeur jpachtigd wordt J.van Lianen gedurende k 2 maanden gelegenheid te geven zich te bekwamen voor chauffeu Na verloop van dezen tijd zal van Manen opnieuw aan een keuring worden onderworpen. De uitslag dier keu ring zal alsdan de leiddraad zijn voor eene eventuee le vaste aanstelling als chauffeur. Besloten wordt niet in te gaan op het rapport van den directeur van Gemeentew~'rken aoch aan Steenkamp mede te deelen, dat hem het spitten van het terrein is opgedragen voor 4 cent per Li2 of 56 cent per roe de. Het College meent dat deze verhooging billijk is Aan den Directeur van Gemeentewerken in de vergade ring aanwezig wordt opgedragen ten spoedigste de noodige compost op het terrein aan te voeren. Afdeeling en No. Aanmer kingen -e- V i vrg Het 2e suppletoir kohier wordt vastgesteld op 650, De invorderingstermijn worden bepaald op pO Juni en 51 Juli a.s. Besloten Hornsveld 75 ;ordt het te Soest schilderwerk op te dragen aan D. voor den opgegeven prijs groot Met algemeene stemmen wordt de heer fh.Th.L.H.Bijle- veld, klerk ter secretarie met ingang van 1 April 1941 bevorderd tot adjunct-commies ter secretarie op een jaarwedde van ,'.1050,= met 10 jaar lijk sche verhoogingen van ƒ.155,tot 2500,=. Ingaande 1 April 1941 vordt den heer Bijleveld een salaris toegekend van .1050,= met é£n periodieke verhoogin van ƒ.155,zijnde totaal ƒ.1185, 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 274