Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 421 422 423 3e Af dGemeente secretarie 3e Afd.Gemeente secretarie Provinciale Bebou- wingscommis sie 424 Soester ïurnclub 425 42b 427 J.J.ivIeurs Jr. C.Ll.v.d .Linde Hoofd Luchtbescher mingsdienst stelt voor in te trekken: 1 liet huishoud el ;k reglement voor Commissie van toezicht op den ge meentelijken dienst der arbeidsbemid deling en werkloosheidsverzekering te Soest; 2. de instructie voor den .directeur van den gemeentelijken dienst dei arbeidsbemiddeling en werkloosheids verzekering in de gemeente Soest, beiden vastgesteld bij besluit van Burgemee ster 193'' en Wethouders van 5 Oc zendt een ontwerp-voorstel aan den Baad tot intrekking van de verorde ning op den gemeentelijken uienst der arbeidsbemiddeling en werkloosheids verzekering in de gemeente Soest v 24 Haart 1937, gewijzigd 10 April 19' deelt mede, dat net toe0ezonden pla tot wijziging van net uitbreidings plan t.a.v. de Vondellaan en de La Oostalaan Qaen aanleiding tot opmer kingen geeft. Ten aanzien van het cm werp plan Vredehof wordt opgemerkt, dat van een urgentie om voor dat ter rein een plan vast te stellen, niet kan worden gesproken. De Commissie wijst op de toezegging van Burgemeest en Wethouders om de uitbreiding der gemeente algeheel te bezien. liet woi niet juist geoordeeld om hierop dooi vaststelling van een plan voor de juu tenplaats Vredehof vooruit te loopeiw Overigens wordt t.a.v. net ontwerp plan zelf nog opgemerkt, dat bij uit voering daarvan schending van het naf tuurschoon ter plaatse niet uitgeslo ten moet worden geacht. verzoekt vrijstelling van vermakelg, heidsbelasting voor op 22 Mei a.s. houden sportuitvoeringen. deelt mede accoord te gaan met het voorstel, gedaan bij schrijven van 5 Mei 1941, 4e afd.nr.19o0. verzoekt hem-gerekend meo ingang va- 1 Mei 1941-buitengewoon verlof zonde: behoud van wedde te willen verleenefl als adjunct-commies ter secretarie» geeft in overweging ue kosten van abonnement van eén telefoonaansluitiji in uen toren ten laste van de UtrecM'l sche Loschbrandweervereeniging te I brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 275